විශේෂ ජයග්‍රහන

  • රාජ්‍ය අංශය තුළ විශේෂ ප්‍රශන්සා  සහතිකය (ii) 2007 පළාත් ඵලදායිතා ප්‍රධානෙයේදී
  • රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රසන්සනීය සහතිකය (ii) 2008 පළාත් ඵලදායිතා සම්මානය
  • 3 වන ස්ථානය – අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය 2012/2013 
  • ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය 2004 සඳහා දෙපාර්තමේන්තු කාණ්ඩයේ ප්‍රසන්සනීය සහතිකය 

ආදායම් එකතු කිරීම

 YearB.T.T (Million)Stamp Duty  (Million)Tax on minerals  (Million)Charges On license of Drugs
EstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenue
1993887615210000
1994808917.5220000
1995809615280000
1996909817.5300000
1997908030380000
1998808930440000
1999809637470000
20009011045530000
200110012150600000
200212713760680.0050.0020.10.05
200315015470890.0050.040.10.05
2004180183751180.040.070.150.2
20052102221001350.050.080.150.15
20062302611201650.0910.250.5
2007300514140180120.40.4
2008450646200200120.50.4
20097766913551812.50.70.70.7
201010008382202623.51.80.50.4
20119001303253053.51.90.50.4
201204732536133.20.50.4
20130030040422.80.50.5
201400380469320.50.57
20150038056936.90.50.67
2016004006202.540.30.65
201700570071
EstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenue
YearB.T.T (Million)Stamp Duty (Million)Tax on minerals (Million)Charges On license of Drugs

පින්නවල අලි අනාතාගාරය
images
පුලුන් ඇල්ල
සමනල වැව - බෙලිහුල්ඔය