විශේෂ ජයග්‍රහන

  • රාජ්‍ය අංශය තුළ විශේෂ ප්‍රශංසා  සහතිකය (ii) 2007 පළාත් ඵලදායිතා ප්‍රධානෙයේදී
  • රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රසංසා සහතිකය (ii) 2008 පළාත් ඵලදායිතා සම්මානය උළෙල
  • 3 වන ස්ථානය – අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය 2012/2013 
  • ජාතික ඵලදායිතා සම්මානය 2004  සඳහා දෙපාර්තමේන්තු කාණ්ඩයේ ප්‍රසංසා සහතිකය 

ආදායම් එකතු කිරීම

 YearB.T.T (Million)Stamp Duty  (Million)Tax on minerals  (Million)Charges On license of Drugs
EstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenue
201010008382202623.51.80.50.4
20119001303253053.51.90.50.4
201204732536133.20.50.4
201303.3030040422.80.50.5
201402.46380469320.50.57
201503.4238056936.90.50.67
2016001.854006202.540.30.65
201700.96517073.8311.17
201800.55650779.555.0710.44
201900.31700754.5534.840.450.51
202000.966108052.54.080.50.62
EstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenueEstimateRevenue
YearB.T.T (Million)Stamp Duty (Million)Tax on minerals (Million)Charges On license of Drugs

මුද්දර ආදායම
පින්නවල අලි අනාතාගාරය
images
පුලුන් ඇල්ල
සමනල වැව - බෙලිහුල්ඔය