ඔබේ බදු පළාතේ සංවර්ධනයට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

stearcase copy
saman dewalaya copy
of6 copy

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අපගේ දැක්ම                 

සබරගමුව පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟා කරගැනීම උදෙසා ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ශක්තිය වීම .

…………………………………………………………………..

අපගේ මෙහෙවර

“සබරගමුව පළාත තුළ බදු ගෙවිය යුතු ජනතාව තමන් ගෙවීමට බැඳී ඇති බදු හා ගාස්තු ගෙවීම සඳහා ස්වේච්ඡා අනුකූලතාවය මත දිරිගන්වමින්, බදු ගෙවීමෙන් වැළකී සිටින්නන්ගෙන් නීතිය යටතේ බදු සහ ගාස්තු රැස්කරමින්, පළාතේ පොදු ජනතාවගේ ආර්ථිකමය සහ සමාජමය අභිවෘද්ධිය සාක්ෂාත් කරමින්, තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟාකර ගැනීම උදෙසා උපරිම දායකත්වය ලබා දීම.”

අයුබෝවන්!   

 බදු සමග පෙරට 

සබරගමුව පළාතේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබට ස්තූතියි.

13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් පනවා ඇති බදු සහ ගාස්තු එකතු කිරීම නියාමනය කිරීමේ නියෝගයක් සබරගමු පළාතේ 1990 අංක 06 දරන මුදල් පනතේ ස්ථාපිත කරන ලදී.

ඒ අනුව මුදල් ඇමති සහ ප්‍රධාන ලේකම්විසින් සබරගමු පළාතේ බදු හා ගාස්තු එකතු කිරීමේ ප්‍රධාන ආයතනය ලෙස පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බලය පවරා ඇත. 

 

මාසික වැඩසටහන්

මැණික් පතල
සිංහරාජ වනාන්තරය
මැණික්