එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (යුඑන්ඩීපී) – පුහුණු වැඩමුළු

උඩවලව වැව
පින්නවල
සමනල වැව