ආකෘති පත්‍ර භාගත කිරීම්

ඛණිජ බදු ගෙවීම් ආකෘති පත්‍ර

ඖෂධ හා රසායන බදු  ගෙවීමේ ආකෘති පත්‍ර

බෝපත් ඇල්ල්
පුළුන් ඇල්ල
සිංහරාජ තෙත් බිම