පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන කාර්යාලය

නව නගරය,

රත්නපුර

දු.ක – 045-2223060/

          045-2224500/

          045-2226916-17-18

පැක්ස් – 045-2223060

විද්‍යුත් තැපෑල :   revenue.sab@gmail.com

පළාත් ආදායමි දෙපාර්තමේන්තුව 

කෑගල්ල කාර්යාලය

කච්චේරිය පාර , කෑගල්ල.

දු.ක – 035-2223318

ෆැක්ස් – 035-2223419

විද්‍යුත් තැපෑල: revenue.sab@gmail.com